Wyniki ankiety o stanie terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince

W toku prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau w sołectwie Brzezinka w ramach poszerzonych konsultacji społecznych objętych projektem pn. Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, przeprowadzono ankietę od 14 czerwca 2023 r do 27 lipca 2023 r.

 

Celem ankiety było poznanie: stopnia zainteresowania planowaniem przestrzennym w gminie, wiedzy na temat planowania przestrzennego, stopnia zainteresowania rozwojem gminy (miejscowości Brzezinka) w tym przeznaczenia własnych działek, sposobu uzyskania wiedzy o konsultacjach społecznych. Ankieta została udostępniona na stronie internetowej i FB Gminy Oświęcim.

 

Ankietę wypełniło łącznie 28 osób z czego 13 osób (46,4 %) stanowili mieszkańcy Brzezinki. Pozostali ankietowani to mieszkańcy Gminy Oświęcim. Ankietowani to w większości osoby pracujące - 24 osoby z czego po 12 osób pracuje na terenie Gminy Oświęcim i poza terenem Gminy Oświęcim (85,8 %). Pozostali ankietowani to: osoby uczące się, nieaktywne zawodowo, bezrobotne i emeryci. Spośród ankietowanych 25 osób (89,3 %) posiada wyższe wykształcenie a 3 (10,7 %) średnie. Najliczniejszą grupę ankietowanych reprezentują osoby w wieku 36 - 50 lat (14 osób – 50,0 %), następnie 18 – 35 lat (9 osób – 32,1 %) i w wieku 51 -65 lat (5 osób – 17,9 %).

 

Na pytanie o źródło wiedzy o przygotowywaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponad połowa ankietowanych - 15 osób (53,6 %) odpowiedziało, że była to rozmowa z pracownikiem Urzędu Gminy Oświęcim, 5 osób (17,9 %), że Ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oświęcim, 3 osoby (10,7 %) nie wiedziały o tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozostałe odpowiedzi to po 2 osoby (7,1 %) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim i rozmowa z sołtysem, po 1 osobie (3,6 %): ogłoszenie w gazecie, rozmowa z mieszkańcami, rozmowa z sąsiadem, rozmowa z radnym/radną Gminy Oświęcim, strona internetowa Gminy Oświęcim, FB Urzędu Gminy. Na to pytanie można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

 

Ponad połowa ankietowanych (17 osób – 60,7 %) przed zaproszeniem do wypełnienia ankiety wiedziała o tworzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezinka. Mniej niż połowie ankietowanym znane są ustalenia obecnie obowiązujących miejscowych planów dla miejscowości Brzezinka (12 osobom – 42,9 %). Spośród ankietowanych tylko 3 osoby (10,7 %) kiedykolwiek złożyło wniosek podczas procedury sporządzania miejscowego planu/studium, a tylko 2 osoby (7,1 %) złożyło wniosek w podczas procedury sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezinka.

 

Na pytania o wyrażenie opinii na temat miejscowości Brzezinka w tym czy powietrze jest czyste 10 osób (35,7 %) raczej się zgodziło, 8 osób (28,6 %) raczej się nie zgodziło, 6 osób (21,4 %) zdecydowanie się nie zgodziło, 3 osoby (10,7 %) nie miały zdania a 1osoba (3,6 %) zdecydowanie się zgodziła. Podobnie na pytanie o stan środowiska przyrodniczego 15 osób (53,6 %) raczej się zgodziło, 7 osób (25,0 %) raczej się nie zgodziło, 3 osoby (10,7 %) zdecydowanie się nie zgodziło, 2 osoby (8,1 %) nie miały zdania a 1osoba (3,6 %) zdecydowanie się zgodziła. Na pytanie czy wymieniony rejon jest dobrze zorganizowany przestrzennie 13 osób (46,4 %) raczej się zgodziło, 9 osób (32,1 %) raczej się nie zgodziło, 2 osoby (7,1 %) zdecydowanie się nie zgodziło, 3 osoby (10,7 %) nie miały zdania a 1osoba (3,6 %) zdecydowanie się zgodziła.

 

Na pytanie czy wymieniony rejon jest ładny (estetyczny) 17 osób (60,7 %) raczej się zgodziło, 3 osoby (10,7 %) raczej się nie zgodziło, 2 osoby (7,1 %) zdecydowanie się nie zgodziło, 4 osoby (14,3 %) nie miały zdania a 2 osoby (7,1 %) zdecydowanie się zgodziły. Na pytanie czy lokalny rynek pracy jest zróżnicowany (są dostępne miejsca pracy w różnych branżach) 5 osób (17,8 %) raczej się zgodziło, 9 osób (32,1 %) raczej się nie zgodziło, 8 osób (28,6 %) zdecydowanie się nie zgodziło, 4 osoby (14,3 %) nie miały zdania a 2 osoby (7,1 %) zdecydowanie się zgodziły. Ostatecznie na pytanie czy wskazany rejon staje się coraz bardziej atrakcyjny do zamieszkania 13 osób (46,4 %) raczej się zgodziło, 7 osób (25,0 %) raczej się nie zgodziło, 1 osoba (3,6 %) zdecydowanie się nie zgodziła, 3 osoby (10,7 %) nie miały zdania a 4 osoby (14,3 %) zdecydowanie się zgodziły.

 

Na pytania o ocenę (od 1 w ogóle nie uciążliwe do 10 bardzo uciążliwe) uciążliwości wymienionych czynników wpływających na komfort życia miejscowości Brzezinka padały odpowiedzi: 15 osób (53,6 %) oceniło bliskość Pomnika Zagłady Auschwitz – Birkenau poniżej wartości środkowej (do 5), 22 osoby (78,6 %) oceniło bliskość zabudowy produkcyjnej poniżej wartości środkowej, 18 osób (64,3 %) oceniło brak infrastruktury kanalizacyjnej (zanieczyszczanie rowów, nieprzyjemny zapach) powyżej wartości środkowej (od 6 wzwyż), 21 osób (75,0 %) oceniło brak infrastruktury ciepłowniczej jak sieć ciepłownicza (zanieczyszczenie powietrza, smog) powyżej wartości środkowej, po 14 ankietowanych (po 50 %) oceniło brak terenów rekreacyjnych poniżej i powyżej wartości środkowej. Pod pozycją inne ankietowani wskazali również inne uciążliwości: brak informacji o działaniach i planach gminy co do zmian np. w planie zagospodarowania, palenie traw, liści w przydomowych ogródkach, brak oświetlenia i nawierzchni asfaltowych na niektórych ulicach, słaba jakość układu komunikacyjnego gminy, zły stan dróg, ograniczenia komunikacyjne w trakcie uroczystości w muzeum.

Na pytanie o dostęp do wskazanych usług na terenie miejscowości Brzezinka ankietowani odpowiadali: żłobki, punkty opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 22 osoby (78,6 %) bardzo źle, źle i przeciętnie, przedszkola - 22 osoby (78,6 %) dobrze i przeciętnie, szkoły podstawowe – 20 osób (71,4 %) bardzo dobrze i dobrze, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej – 24 osoby (85,7 %) bardzo źle, źle i przeciętnie, specjalistyczna opieka zdrowotna - 24 osoby (85,7 %) bardzo źle, źle i przeciętnie, stacje paliw 24 osoby (85,7 %) bardzo źle, źle i przeciętnie, transport zbiorowy (autobusy, busy) – 19 osób (67,9 %) źle i przeciętnie, usługi teleinformatyczne (dostęp do szybkiego Internetu, zadowalający zasięg telefonii komórkowej) – 15 osób (53,6 %) dobrze i przeciętnie - na to pytanie 7 osób (25,0 %) odpowiedziało nie mam zdania, sklepy spożywcze – 24 osoby (85,7 %) bardzo bobrze, dobrze i przeciętnie, sklepy z artykułami przemysłowymi – 15 osób (53,6 %) źle i przeciętnie, restauracje puby i kawiarnie – 21 osób (75,0 %) źle, bardzo źle i przeciętnie - na to pytanie 5 osób (17,9 %) odpowiedziało nie mam zdania.

 

Na następne pytanie dotyczące zmian w miejscowości Brzezinka, żeby życie w tej części gminy stało się wygodniejsze ankietowani odpowiadali: rozbudować sieć dróg obsługujących tereny o funkcjach mieszkaniowych, usługowych i mieszkaniowo-usługowych - 14 osób (50,0 %), rozbudować sieć chodników wzdłuż ulic (tam, gdzie ich nie ma) – 21 osób (75,0 %), stworzyć sieć ścieżek rowerowych – 24 osoby (85,7 %). Pod pozycją co innego należy zmienić ankietowani wskazali również: kontrole pieców grzewczych domów jednorodzinnych, czym jest palone - przeciwdziałanie smogowi, skanalizować miejscowość, przestać poszerzać strefę ochronną przy byłym obozie, budować kanalizację, poprawić komunikację autobusową z miastem, naprawić niektóre drogi ,linia autobusowa zmienić godziny odjazdów bo nie wiem dla kogo one są, przede wszystkim odwodnienie dróg, ponadto zlikwidować śmierdzący problem tej gminy, czyli ścieki, Muzeum ABII kładzie się cieniem na całości ambicji i okoliczności do rozwoju dla miejscowości, kanalizacja.

 

Dwa pozostałe pytania dotyczyły sposobu i częstotliwości poruszania się oraz oceny stanu układu komunikacyjnego w miejscowości Brzezinka. Stan układu komunikacyjnego ankietowani: ocenili: układ drogowy – 26 osób (92,9 %) dobrze i przeciętnie, sieć chodników – 21 osób (75,0 %) przeciętnie i źle, sieć ścieżek rowerowych – 22 osoby (78,6 %) bardzo źle, źle i przeciętnie, sieć przystanków autobusowych – 18 osób (64,3 %) przeciętnie i dobrze - na to pytanie 5 osób (17,9 %) odpowiedziało nie mam zdania.

 

 

W załączeniu prezentujemy analizę uzyskanych odpowiedzi na wykresach.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie.