Relacja z zebrania wiejskiego

Zebranie wiejskie zostało zwołane 27 lutego 2020 roku. Wzięli w nim udział mieszkańcy, samorządowcy i goście, których z Brzezinką wiążą zawodowe obowiązki.

Dzielnicowy Mariusz Syrek zadeklarował kontynuowanie patroli w rejonie sklepów, żeby ukrócić natrętne żebractwo w tych okolicach. Przestrzegł przed oszustami podającymi się za policjantów albo wyłudzającymi pieniądze metodą na wnuczka.


Dzielnicowy poinformował też, że w zeszłym roku w Brzezince doszło wprawdzie do 26 kolizji drogowych, ale nie zdarzył się ani jeden wypadek (rozumiany jako zdarzenie, które ma poważne konsekwencja dla zdrowia lub życia uczestników). Od marca w Brzezince funkcję dzielnicowego pełni sierżant sztabowy Paweł Boba.


Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego Łukasz Mędrysa ocenił stan dróg powiatowych na terenie Brzezinki jako dobry. Wstępne, jeszcze nie do końca zatwierdzone plany zakładają modernizację ulic Ofiar Faszyzmu, odcinka Sportowej i ulicy Męczeństwa Narodów w latach 2022-2025.


Pytany o organizację ruchu samochodów w kierunku Bramy Śmierci Naczelnik Mędrysa zapowiedział, że oznakowanie zostanie zweryfikowane i w razie potrzeby uzupełnione. Potwierdził też, że chodniki wzdłuż dróg powiatowych nie są odśnieżane zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu sprzed kilku lat. Tak ja na wiele innych zadań, brakuje na to pieniędzy.


Kółko Rolnicze, które jest w trakcie likwidacji, przekazało ze swojego majątku 30 tys. zł  Szkole Podstawowej. Dyrektor w Brzezince Agata Kowol i delegat Rady Rodziców podziękowali prezesowi Zdzisławowi Paweli za ten prezent.


Sołtys Andrzej Ryszka przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej oraz plan pracy na bieżący rok. Następnie zreferował propozycję podziału środków uzupełniających fundusz sołecki na 2020 rok. Wynoszą one prawie 24 tys. zł. Z tej kwoty 9 tys. zostanie przeznaczone na oświetlenie ulicy Torowej (we wrześniu mieszkańcy zadecydowali o przekazaniu na to zadanie 32,5 tys. zł).


Zastępca wójta Halina Musiał opowiedziała o zamiarach dotyczących budynku przedszkola, który ma powstać do 2022 roku. Częścią tego obiektu ma być kuchnia, która będzie przygotowywać posiłki także dla innych placówek oświatowych.


Sytuację finansową gminy, najważniejsze zadania realizowane przez samorząd i związane z nimi problemy omówił wójt Mirosław Smolarek. Z kolei Żelisława Noworyta, ekodoradca w Urzędzie Gminy, przypomniała, do kiedy można używać starych pieców węglowych, oraz o jakie dotacje na ich wymianę mogą się starać właściciele budynków.


W dyskusji mieszkańcy pytali o rosnące opłaty za odbiór śmieci i ścieków. Wskazywali na potrzebę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak koszy na śmieci na trasach, z których korzystają zwiedzający Muzeum, i konieczne ich zdaniem inwestycje drogowe.


Zebranie przyjęło wnioski mieszkańców w sprawach organizacji ruchu i oznakowania ulicy Męczeństwa Narodów, zabudowania progów zwalniających w rejonie skrzyżowania Piwnicznej i Bocznej, wyrównania nawierzchni Piwnicznej przy ziemniaczarkach i odnogi Skotnickiej oraz skontrolowania stanu technicznego ulicy Leśnej. Kolejne wnioski dotyczą ujęcia w planach inwestycyjnych wykonania asfaltowej nawierzchni na pozbawionym jej odcinku Piwnicznej i modernizacji placu zabaw przy orliku.