Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brzezinka

Wójt Gminy Oświęcim uprzejmie informuje, że został oddany do użytkowania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wybudowany w Brzezince: wzdłuż ul. Szkolnej, w rejonie ulic Górniczej, częściowo: Brzozowej, Dworskiej oraz Czernichowskiej.

Zgodnie z przepisami prawa właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed oddaniem do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Należy niezwłocznie wywiązać się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci.

W związku z powyższym apeluję o przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, 32-600 Oświęcim.

 

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brzezinka.pdf