Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części Sołectwa Brzezinka

Wójt Gminy Oświęcim uprzejmie informuje, że został oddany do użytkowania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wybudowany wzdłuż ul. Szkolnej w Brzezince.

Zgodnie z przepisami prawa właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed oddaniem do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Należy niezwłocznie wywiązać się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci.

 

W związku z powyższym apeluję o przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, 32-600 Oświęcim.

 

Załącznik: Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie części Sołectwa Brzezinka.pdf